Algemene Voorwaarden

 

CharCa Bijou handelend onder Sieradentent.nl Brillentent.nl staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer: 52553531

BTW: NL002058301B36  IBAN: NL39INGB0005056122  BIC: INGBNL2A

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing zowel op al onze offertes en de acceptatie daarvan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De consument is gebonden op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden nadat zij hierop is geattendeerd.

1.2 Aan de eventuele algemene voorwaarden, die de wederpartij van CharCa Bijou hanteert, komt geen werking toe en worden volledig buiten toepassing verklaard.

1.3 Onder wederpartij wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon of consument, die met onze onderneming een overeenkomst heeft of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en erfgenamen en alle personen die zich voor de wederpartij sterk maken.

1.4 De wederpartij kan zich niet houden aan of anderszins rechten tegenover CharCa Bijou doen gelden ter zake van (kennelijke)vergissingen, verschrijvingen en / of onnauwkeurigheden in offertes, orderbevestigingen of facturen. Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Zij zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door CharCa Bijou wordt aangeboden in de uitgebreide zin des woords. Kennelijke typefouten worden voorbehouden. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2 Offerte

2.1 Alle gedane offertes blijven gedurende een periode van 30 dagen gestand, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en onder voorbehoud van wijziging wegens materiële vergissing in de prijsopgave die te allen tijde kan worden ingeroepen door CharCa Bijou, zelfs na levering, facturatie en betaling. Wederpartij heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen tenzij de wijziging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.2 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden CharCa Bijou slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers van ons bedrijf zijn niet bindend, tenzij deze nadien door CharCa Bijou expliciet schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Voor levering c.q. werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijke tegenbewijs. De factuur dient binnen de 8 werkdagen te worden geprotesteerd door wederpartij indien zij de overeenkomst niet juist en volledig zou weergeven, bij gebreke waaraan alle post factum geformuleerde bezwaren moeten worden beschouwd als laattijdig en niet meer ter zake dienend en dienvolgens ongegrond.

3.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.6 CharCa Bijou is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling - als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.7 CharCa Bijou is gerechtigd om overeengekomen kwantiteiten met maximaal 15% te verhogen of te verlagen in verband met standaard verpakkingen of minimum kwantiteiten met behoud van het recht op prijsaanpassing aan de geleverde hoeveelheid. Wederpartij heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen tenzij de wijziging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Prijs

4.1 De overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

4.2 Indien uit de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de wederpartij daarvan op de hoogte gesteld. De wederpartij zal de juiste prijs accepteren indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Wederpartij heeft wel de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen tenzij de wijziging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.3 De overeengekomen prijs kan door CharCa Bijou niet achteraf worden verhoogd, tenzij de uitgestelde c.q. vertraagde levering aan de wederpartij valt toe te rekenen dan wel de leveringstermijn buiten de schuld van CharCa Bijou langer is dan drie maanden. Bij verhoging van de prijs kan enkel een verhoging van de kostprijs van het product worden doorberekend.

4.4 Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering van bestellingen met een factuurwaarde tot Euro 500,00 exclusief BTW, kan een toeslag voor behandelingskosten, exclusief BTW in rekening worden gebracht. Wij berekenen altijd de werkelijke verzendkosten.

5.2 Extra kosten voor expresse zendingen of speciaal vervoer zijn voor rekening van de wederpartij.

5.3 De leveringstermijn gaat in per datum van de totstandkoming van de overeenkomst. Is betaling of een voorschot bij of binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst bedongen, dan gaat de leveringstermijn niet in dan na ontvangst van de gehele betaling of voorschot.

5.4 Bij aflevering geldt het product als geleverd door het aftekenen door de wederpartij van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Direct nadat het product als geleverd geldt, draagt de wederpartij het risico van alle directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan bewuste roekeloosheid of opzet van Hulpmiddelen Nederland te wijten.

5.5 De wederpartij dient het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

5.6 Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en / of de verpakking dient de wederpartij bij aflevering terstond op de factuur en / of vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan protest dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. Onze administratie is in dit verband beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.

5.7 Wij streven ernaar om het product binnen 5 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

5.8 Op wederpartij rust een afnameplicht als de goederen voldoen aan het geaccepteerde aanbod. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken kan CharCa Bijou overgaan tot (onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze rechten.

5.9 Terugnemen van goederen kan alleen plaats vinden mits het artikel nog verkoopbaar is en binnen 8 werkdagen na datum levering met overlegging van de aankoopnota. Het retour gezonden product wordt binnen 30 dagen terugbetaald inclusief de kosten van toezending.

Artikel 6 Zichtzendingen

6.1 Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft. Zichtorders hoeven niet te worden geaccepteerd door CharCa Bijou. Het retour gezonden product wordt binnen 30 dagen terugbetaald inclusief de kosten van toezending.

6.2 Zichtzendingen worden beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de goederen binnen de gestelde termijn van 7 werkdagen en in de originele verpakking te retourneren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 In geval van beschadiging van de goederen behoudt CharCa Bijou zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of in zeer ernstige gevallen van beschadiging retourzendingen te weigeren.

6.4 Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen verpakkingskosten in rekening worden gebracht.

6.5 In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht voor levering, dient de zichtzending op eerste verzoek van CharCa Bijou door de wederpartij kosteloos te worden geretourneerd.

Artikel 7 Transport

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door CharCa Bijou bepaald conform de daaraan te stellen kwaliteitsnormen.

7.2 Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transportverzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de meerdere kosten daarvoor te zullen dragen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is verkoper niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte levering niet zou hebben gehad.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Voor afnemers die niet als individuele particuliere consument worden beschouwd geldt:

9.1 De aansprakelijkheid van CharCa Bijou is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

9.2 Overige schadevergoedingsverplichtingen, zoals gevolgschade etc. worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen, welke op grond van regels van openbare orde en dwingend recht op CharCa Bijou rusten, en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot maximum de hoogte van het factuurbedrag dan wel het wettelijk toegestane minimumbedrag.

Artikel 10 Reclames

10.1 CharCa Bijou raadt u aan om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk na ontvangst direct schriftelijk te melden. De consument is verplicht eventuele of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dient elke klacht binnen acht dagen na aflevering schriftelijk bij CharCa Bijou te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht(en). Voor klachten inzake verborgen gebreken of tekortkomingen geldt een termijn van acht dagen na constatering met een uiterste termijn van twee maanden na aflevering. Voor facturen geldt een termijn van twee maanden na factuurdatum.

10.2 CharCa Bijou raadt u aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecterenen daarbij gebleken gebreken onmiddellijk na ontvangst direct schriftelijk te melden. De consument is verplicht eventuele of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij het bedrijf .Voor klachten inzake verborgen gebreken of tekortkomingen geldt een termijn van acht dagen na constatering met een uiterste termijn van twee maanden na aflevering.

10.3 Van een gebrekkig product of tekortkoming in deze is uitsluitend sprake in geval van ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of montage of afwezigheid van een uitdrukkelijk toegezegde eigenschap. Een product is niet gebrekkig omdat nadien een beter product in het verkeer is gebracht.

10.4 Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.

10.5 Indien de klacht door CharCa Bijou gegrond wordt bevonden, is CharCa Bijou uitsluitend verplicht de gebreken of tekortkomingen voor haar rekening op te heffen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de wederpartij behoort te komen.

10.6 De wederpartij dient hangende het door CharCa Bijou in te stellen onderzoek de goederen onder zich te houden dan wel, indien wij daarom verzoeken, aan ons te retourneren. De goederen reizen voor risico van de afnemer. De kosten van het onderzoek, inclusief de eventuele transportkosten, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij buiten twijfel een aan ons toerekenbaar gebrek c.q. tekortkoming komt vast te staan.

10.7 Het indienen van een klacht ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van CharCa Bijou.

10.8 Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden als vooraf schriftelijk overeengekomen. Kosten voor retourzending zijn voor rekening van de wederpartij tenzij anders overeengekomen.

Gespersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van retour recht.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 CharCa Bijou behoudt zich voor de eigendom van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien CharCa Bijou in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van de wederpartij door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering, die wij jegens de wederpartij hebben in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.

11.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen of onroerend maken door bestemming of incorporatie, behoudens het bepaalde in 11.4 van dit artikel.

11.3 Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is CharCa Bijou gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Voor zoveel nodig wordt CharCa Bijou beschouwd als door onze wederpartij hiertoe onherroepelijk gemachtigd, waar deze zaken zich ook mochten bevinden. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

11.4 Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden onder voorbehoud van (zijn) eigendomsrechten te verkopen en over te dragen.

Artikel 12 Betaling

12.1 De artikelen die u besteld zijn inclusief portokosten. U dient te betalen met het betaalsysteem iDeal.

Artikel 13 Annulering

13.1 Als het product nog niet is verzonden kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.Indien de wederpartij na verzending van het product toch de overeenkomst binnen acht dagen na sluiting wenst te ontbinden dient hij dit schriftelijk aan CharCa Bijou mede te delen.

13.2 Voor afnemers die niet als individuele particuliere consument worden beschouwd geldt bovendien dat als het product nog niet is verzonden kan de koper de overeenkomst kosteloos ontbinden Indien de wederpartij de overeenkomst nadat het product verzonden is toch na verloop van acht dagen wenst te ontbinden dient hij dit eveneens schriftelijk per aangetekend schrijven aan CharCa Bijou mede te delen. De wederpartij is dan gehouden te vergoeden het positief contracts belang of de werkelijk gemaakte kosten, behoudens het in artikel 8.3 gestelde.

Artikel 14 Gedeeltelijke toepassing c.q. wijziging

14.1 Indien één of meer bepalingen uit onze overeenkomst(en) met de wederpartij niet of geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig toepasselijk . In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

14.2 Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, is CharCa Bijou bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden over te gaan. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Artikel 16 Geschillen

16.1 A) Het kan voorkomen dat de consument niet tevreden is over product of dienst. De koper zal zo snel mogelijk , liefst per e-mail (info@sieradentent.nl), contact opnemen. De koper ontvangt binnen 30 dagen bericht.

16.2 B) Zo nodig kan de consument, tegen betaling van - thans - € 25.00 klachtengeld de klacht voorleggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel, postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Zie ook www.sgc.nl. de uitspraak is bindend, maar laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

16.3 Alle geschillen die tussen wederpartij en CharCa Bijou mochten ontstaan en die niet vatbaar zijn gebleken voor een minnelijke schikking zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke rechter in het Arrondissement Haarlem, zulks voor zover de wettelijke bepaling dit toestaan.

16.4 Het in vorige lid bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

16.5 De consument zal tijdens het plaatsen van een internetbestelling de algemene voorwaarden telkens opnieuw aanvaarden. Eventueel gewijzigde voorwaarden worden bij de volgende bestelling aanvaard.

Copyright © 2011-2021 CharCa Bijou All rights Reserved