Disclaimer

 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de Sieradentent / Brillentent.nl en de bijbehorende website, is het mogelijk dat de informatie die op Sieradentent.nl / Brillentent.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Sieradentent.nl / Brillentent.nl  zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Sieradentent/ Brillentent.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Sieradentent.nl / Brillentent.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Sieradentent.nl / Brillentent.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Sieradentent.nl / Brillentent.nl  verkregen is.

Sieradentent.nl / Brillentent.nl garanderen noch ondersteunen enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Sieradentent.nl / Brillentent.nl verkregen informatie. De informatie op Sieradentent.nl / Brillentent.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.